You are here

31/10/2017

Op maandag 30 oktober, start de uitvoering van het iGROW-project in 10 LBO scholen. iGROW staat voor Initiatief voor Gender-Responsief Onderwijs en is een project van VVOB en IGSR. Het iGROW project loopt van 1 maart 2017 tot 30 november 2019 en is gerealiseerd met middelen van de Europese Unie  en de Belgische Federale Overheid. iGROW is een samenwerking van verschillende organisaties gericht op het ontwikkelen van een schoolbrede aanpak voor een veilig en ondersteunend schoolklimaat in 10 LBO scholen. Van de 10 LBO- scholen zijn 8 in Paramaribo: Hockey, Beekhuyzen, Koenders, STS-3, Selecta, Waaldijkcollege, St. Cecilia en Latour. En 2 LBO-scholen in Marowijne: VOJ Albina en de Barronschool te Moengo.
 
Uit onderzoek blijkt dat LBO leerlingen zich onvoldoende veilig voelen op school, geconfronteerd worden met (verbaal) geweld (waaronder pesten en bedreigingen) en melding maken van ongewenste seksuele uitingen. Binnen het LBO zijn er ook een relatief hoog aantal zwangerschappen onder leerlingen.

Naast de initiatiefnemers werken in iGROW 3 maatschappelijke organisaties - Stichting YES (Youth Empowerment Suriname), Stichting Pro Health en Stichting Lobi/YAM (Youth Advocacy Movement) - aan het versterken van LBO leerlingen door de genoemde problematieken bespreekbaar te maken en hen weerbaar te maken en te empoweren. De focus ligt hierbij op gelijkwaardigheid, een gezond zelfbeeld en gezonde relaties. Deze drie ngo’s organiseren tevens bijeenkomsten voor ouders/verzorgers waar ook zij informatie en handreikingen krijgen om deze problematiek te bespreken met hun kinderen.

iGROW wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs en het Centrum voor Nascholing (CENASU) van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Samen met VVOB staan ze in voor programma’s voor leerkrachten en schoolleiders. De leerkrachten worden getraind hoe ze kunnen omgaan met de problematiek in hun klas. Tijdens de workshops bespreken schoolteams reële casussen en leren ze samen hoe gelijkaardige problemen preventief en structureel kunnen worden aangepakt. De schoolleiders zijn gebundeld in schoolleidersnetwerken waar zij ondersteund en begeleid worden in het aansturen en ontwikkelen van een veilig schoolklimaat op hun school.

Het IGSR (Institute for Graduate Studies & Research van de ADEK) volgt de uitvoering van het project gedurende twee schooljaren op en zal aan het eind van het project het effect van de ‘schoolbrede aanpak’ voor het scheppen van een veiliger schoolklimaat meten. Op basis daarvan formuleert IGSR aanbevelingen voor verdere opvolging en schaalvergroting naar andere (LBO) scholen.

Launch iGROW

De launch begint met een lied dat speciaal is gemaakt voor het project, door een voormalig LBO leerling van de St. Ceceliaschool. Jurson Tooy met artiestennaam ‘Repsen T’, rapt en zingt het ‘iGrow lied’. Rita Horton, directeur van de LBO Hockeyschool, geeft namens de 10 LBO scholen, aan waarom de scholen meedoen aan dit project en wat het belang is van de schoolbrede aanpak. Met een Quiz met stellingen over de problematiek worden de leerlingen op een speelse manier betrokken bij de launch. De heer Sowdagar het hoofd BMBO, die namens de onderdirecteur van het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs spreekt, gaat in op de rol van schooldirecties en leerkrachten in het creëren van een veilig en ondersteunend schoolklimaat. Namens de Minister van Onderwijs gaat mevrouw Bennanon, Directeur Onderwijs, in op het beleid van het Ministerie en hoe de schoolbrede aanpak verder kan worden uitgerold. Tenslotte onthult Mw. Bennanon de schoolbanner waarop de slogan van het iGrow project is vermeld.

Het iGROW-project wordt medegefinancierd door de Europese Unie. De EU heeft een langdurige relatie en samenwerking met niet-gouvernementele en andere maatschappelijke organisaties, alsmede met lokale en decentrale overheden op het gebied van ontwikkeling. Het engagement van de EU voor de bestrijding van armoede en de bevordering van de rechtsstaat, alsook de naleving van de fundamentele vrijheden is vastgelegd in artikel 177 (voorheen artikel 130u) van het Verdrag van de Europese Gemeenschap. Het thematisch programma ‘Niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces’, welke in 2007 werd geïntroduceerd is een beleidsontwikkelingsinstrument van de Europese consensus inzake ontwikkeling. Deze heet nu Maatschappelijke Organisaties en Lokale Overheden (CSO LA). Dit programma bouwt voort op belangrijke programma's en beleid, zoals het 'Gestructureerd Dialoogproces’, de Agenda voor Verandering en het Busan Partnerschap voor ontwikkelingssamenwerking.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Romana Gardeslen (Projectcoördinator) / romana.gardeslen@vvob.be / Tel. nr. 433623 of download hier de iGROW folder.