You are here

17/11/2018

Aanvangsbegeleiding en mentorschap binnen het LBO

In samenwerking met de VVOB werken het ODB en CENASU aan een schoolbreed systeem voor aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten in de LBO-scholen. Veel startende leerkrachten ervaren de beginperiode op school als een hele uitdaging: ze moeten zich vertrouwd maken met de regels die op school gelden, leren hoe ze hun klassen beter kunnen managen en moeten de weg weten te vinden binnen de school en het schoolteam.  Het ODB, CENASU en VVOB willen de leerkrachten beter ondersteunen in hun startjaren als leerkracht en hebben daarom een systeem van schoolbrede aanvangsbegeleiding en mentorschap opgezet. In 2015-2016 werd dit voor het eerst uitgetest binnen 6 LBO-scholen, en wordt sindsdien verder uitgerold.

Het is de doelstelling van de partners dat elke LBO-school over een actieplan voor aanvangsbegeleiding en minstens 1 mentor beschikt zodat de starter zich beter kan oriënteren in de school en binnen het schoolteam en persoonlijk wordt begeleid en opgevolgd in het eigen groeiproces.

 

Noden van mentoren

Tijdens het pilotjaar van 2015-2016 kregen 7 LBO-leerkrachten een intensieve basisopleiding tot mentor waarbij onder meer volgende thema’s aan bod kwamen: coaching, uitvoeren van lesobservaties en communicatie. Ook werden er daarnaast 9 personen vanuit het MBO opgeleid tot mentor-trainers. Door het inzetten van deze trainers staat de teller van het aantal mentoren vandaag op 40. Deze groep kreeg de basisopleiding en kwam enkele keren samen tijdens intervisiemomenten om gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken met collega’s. Tijdens deze intervisiemomenten identificeerden de mentoren de nood om meer kennis te verzamelen over hoe ze beter kunnen omgaan met weerstand en het voeren van moeilijke gesprekken. Daarnaast wilden ze ook graag meer netwerkmogelijkheden met hun peers en samen oplossingen te zoeken voor de problemen waar ze als mentor voor staan.

 

Ondersteuning van AHS

De Artevelde Hogeschool (AHS) ondersteunt het opzetten van het schoolbrede systeem voor aanvangsbegeleiding sinds de start in 2014. Ook dit jaar werd de AHS uitgenodigd om hun expertise rond mentorschap en aanvangsbegeleiding te komen delen met het LBO in Suriname. Van 12 tot 16 november j.l. kregen de partners ondersteuning van docenten Vanessa Badesco en Sabine De Muynck uit de opleiding pedagogische wetenschappen van AHS. Deze keer stond op het programma: een bijscholing voor de mentoren rond de thema’s omgaan met weerstand en het voeren van moeilijke gesprekken, een netwerkdag met mentoren en mentor-trainers om te brainstormen over gemeenschappelijke uitdagingen en enkele werksessies met focal points van ODB en CENASU om een regelgevend kader uit te werken waarin de lijnen voor aanvangsbegeleiding en mentorschap worden uitgetekend voor elke LBO-school.

 

What’s next?

Het regelgevend kader werd tjidens de missie in concept uitgewerkt en wordt nu verder verfijnd om na goedkeuring van ODB te kunnen verspreiden in de scholen. In dit regelgevend kader staan verschillende processen uitgeschreven: hoe worden mentoren en mentor-trainers geselecteerd, opgeleid en opgevolgd? Hoe worden de starters begeleid in hun persoonlijk groeiproces? Welke rol heeft de schoolleider binnen aanvangsbegeleiding?

Daarnaast wordt blijvend ingezet op het verder professionaliseren van bestaande mentoren en mentor-trainers en het opleiden van nieuwe mentoren. De basisopleiding voor mentoren wordt onder de loep genomen en gefinetuned op basis van de feedback van de huidige mentoren en er wordt via de schoolleider netwerken een actieplan voor aanvangsbegeleiding in elke LBO-school ontwikkeld.