You are here

20/11/2018

Op 2 november j.l. werd de feestelijke kick off van iGROW jaar 2 gevierd te Moengo, Marowijne. Op die datum ontvingen de leerkrachten uit Moengo en Albina ook hun GPAG-certificaat. Het ligt in de bedoeling de GPAG-trainingen, na minimale aanpassingen, in 2 fasen aan te bieden aan de overige LBO-scholen en wel in het schooljaar 2018-2019 en het schooljaar 2019-2020.

De VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand) is in maart van 2017 van start gegaan met het iGROW project. iGROW staat voor Initiatief voor Gender-Responsief Onderwijs. iGROW wil werken aan een veilige schoolomgeving, met de focus op de preventie en aanpak van gender gerelateerd geweld. iGROW werkt schoolbreed: met leerlingen, leerkrachten en schoolleiders, en met ouders.

iGROW: samen werken aan een veilige school

In het iGROW project werkt de VVOB samen met Stichting Lobi, Youth Advocacy Movement (YAM), Stichting Youth Empowerment Suriname (YES), Pro Health en een team van trainers genaamd ‘iGROW Plus'. Deze organisaties hebben expertise opgebouwd met jongeren en met de thema’s die in het project aan de orde komen. Het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) houdt zich bezig met het opvolgen van de projectactiviteiten en het meten van de effecten van de schoolbrede aanpak. Het iGROW project wordt uitgevoerd op 10 LBO-scholen, waarvan 8 in Paramaribo en 2 in Marowijne. De projecten worden gefinancierd met middelen van de Belgische overheid en de Europese Unie.

 

Tweede kick off iGROW

We staan momenteel aan de vooravond van een tweede kick off, een tweede schooljaar waarin leerkrachten, ouders en leerlingen versterkt zullen worden. Maar wat heeft het afgelopen jaar ons opgeleverd?

            Schoolleidersnetwerken geïnstalleerd

Er zijn schoolleidersnetwerken geïnstalleerd die bedoeld zijn om schoolleiders te professionaliseren en om de thema’s van het project in peergroepen te kunnen adresseren. De schoolleiders van de 10 pilotscholen participeren in twee van deze schoolleidersnetwerken.

            Sessies voor leerlingen

Pro Health heeft in het eerste pilotjaar een zestal sessies verzorgd aan de 2e klassen van 3 pilotscholen (LBO Waaldijk) en Marowijne (Moengo en Albina). Er hebben een totaal van 159 leerlingen meegedaan aan deze sessies.  
YES heeft een 16-tal sessies verzorgd voor 12 tweede klas leerlingen op  3 scholen in Paramaribo (LBO Koenders, Hockey en St. Cecilia). In totaal hebben 317 leerlingen meegedaan aan deze sessies.
YAM heeft op 4 LBO scholen in Paramaribo (LBO Latour, Selecta, STS 3 en Beekhuizen) voor iedere klas een informatie en educatieve sessie gegeven, met een totaal aantal van 306 lln.

Uit de evaluatie van de sessies voor de leerlingen blijkt dat zij het prettig vonden dat deze thema’s bespreekbaar zijn gemaakt en ook dat de sessies door externe organisaties zijn gedaan.

            Ouderbijeenkomsten

Stichting Lobi, YES en Pro Health hebben in totaal 10 ouderbijeenkomsten georganiseerd op 6 pilotscholen, met een bereik van 133 ouders.  Het grootste deel van de ouders heeft aangegeven meer van deze bijeenkomsten te willen. St Lobi heeft een handleiding gemaakt met tips en adviezen voor ouders/verzorgers om thema’s als sexualiteit te bespreken met hun kinderen.

 

Leerkracht met oog voor leerlingen, nu sterker voor de klas

Binnen het iGROW-project en het kader van het Progress LBO programma dat VVOB in samenwerking met het MINOWC realiseert, is er naast de leerkrachtensessies vanuit de CSO’s, extra aandacht voor het versterken van leerkrachten. In december 2017 startte het Centrum voor Nascholing Suriname en het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs met de uitrol van een reeks trainingen Gendersensitieve Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen (GPAG) voor LBO-leerkrachten. De GPAG-training biedt een antwoord op de reële nood, die geidentificeerd is binnen het LBO. Leerkrachten en schoolleiders vragen ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs voor de LBO leerlingen te kunnen blijven garanderen. Ook biedt de training een mooie kans om preventief te werken aan een veilige school. Zaken waar jongeren (tieners en adolescenten) dagelijks mee worstelen worden bespreekbaar gemaakt. Gender en seksualiteit zijn immers thema’s die het gedrag van veel leerlingen sturen. Veel jongeren vertonen op een bepaald moment in hun jeugd uitdagend gedrag, gedrag dat veroorzaakt wordt door de door hun lijf gierende hormonen, door peer pressure, door druk over hoe ze zich als jongen of als meisje zouden moeten gedragen. De training die samen met Surinaamse experts en in breed overleg met alle betrokkenen werd uitgewerkt, is erg praktijkgericht en werd enorm goed ontvangen in de scholen. Het traject beslaat 30 klokuren, bestaande uit 6 trainingssessies en 2 coachingssessies.

 

Resultaten GPAG

Overall mogen we met gepaste trots concluderen dat er tal van positieve elementen naar voren komen in de evaluatie.  Er is  sprake van een goede participatie, waarbij meer dan 80% van de uitgenodigde leerkrachten op de sessies aanwezig was. 77 % van de participerende leerkrachten behaalde een certificaat, wat betekent dat deze leerkrachten deelnamen aan 5 van de 6 trainingssessies. Inhoudelijk mogen we concluderen dat de praktische oefeningen tijdens de sessies en het delen van persoonlijke ervaringen met lastig gedrag van leerlingen ervoor zorgen dat de doelstelling en de leerinhoud van de training beter blijft hangen. Er is een mooi groeiproces merkbaar tijdens de training, waarbij leerkrachten met elkaar kunnen voortbouwen op de kennis van vorige sessies. Het vlaggensysteem, welke geintroduceerd is om om seksueel grensoverschrijdend gedragd te beoordelen,  wordt door het merendeel van de deelnemers als een eye-opener gezien.